TECHCOM
Nena Tereze Fushë Kosovë 12000, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën