N.T.SH. " GAGI PRINT "
Nëna Terezë 40/8 Pristina 10000, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën