N.T Drenova
Rr:Nena Tereze Gjakova 50000, Gjakovë, Kosovë
Më trego rrugën