Gjirafa50
Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Kilometri i 4 (Lapnasellë) Prishtinë, Kosovë, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën