" European Eye Hospital " L.L.C.
Sremski Front 1 Skopje 1060, Tetovë, Maqedoni
Më trego rrugën