ELEN SHPK
Bedri Shala p.n., Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën