" DVS - VERSUS " SH.P.K.
Rr.Komandant Kumanova Stimlje 72000, Shtime, Kosovë
Më trego rrugën