D.T.Z. " TE CULI "
Fushë Kosovë 1477, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën