" BLLUM " SH.P.K.
Rr. Rexhep Luci 13/7 10000, Prishtinë, Kosovë, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën